Etapy badań klinicznych – co czeka uczestnika?

28 czerwca 2024

Jakie wyróżniamy fazy w badaniach klinicznych?

Badania kliniczne są zwykle podzielone na kilka faz, z których każda ma specyficzny cel i zakres. Zanim jednak dojdzie do samych badań klinicznych, nowe leczenie musi przejść przez etap badań przedklinicznych. Na tym etapie testuje się potencjalne leki na poziomie molekularnym, komórkowym, a także na modelach zwierzęcych, aby ocenić ich bezpieczeństwo i skuteczność. Kiedy badania przedkliniczne dostarczą obiecujących wyników, naukowcy mogą przejść do testowania na ludziach.

Pierwsza faza badań klinicznych, znana jako Faza I, koncentruje się na bezpieczeństwie. Celem tej fazy jest określenie, jak lek jest metabolizowany w ciele, jak się rozprzestrzenia oraz jak organizm reaguje na różne dawki. Zwykle w tej fazie uczestniczy niewielka liczba zdrowych ochotników – najczęściej kilkadziesiąt osób. Uczestnicy są ściśle monitorowani, aby szybko wykryć wszelkie niepożądane efekty. Jest to również moment, kiedy bada się farmakokinetykę i farmakodynamikę leku, czyli jak lek wchodzi w interakcję z organizmem oraz jakie efekty biologiczne wywołuje.

Gdy Faza I zakończy się pomyślnie, badania przechodzą do Fazy II, gdzie głównym celem jest ocena skuteczności nowego leku. Uczestniczy w niej większa grupa, często setki pacjentów, którzy mają dany stan lub chorobę, na którą lek ma działać. W tej fazie badacze próbują ustalić, czy lek rzeczywiście przynosi oczekiwane korzyści oraz jak najlepiej go stosować (dawki, częstotliwość podawania). Równocześnie kontynuuje się monitorowanie bezpieczeństwa.

Faza III to moment, kiedy nowy lek jest testowany na jeszcze większej liczbie uczestników – często tysiącach pacjentów – w wielu ośrodkach na całym świecie. Celem tej fazy jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku w porównaniu z obecnie stosowanymi terapiami lub placebo. Ta faza może trwać kilka lat i wymaga rygorystycznej analizy wyników, aby zyskać pełne zrozumienie korzyści i ryzyk związanych z nowym lekiem. Na tym etapie badacze starają się również zidentyfikować rzadkie, długoterminowe skutki uboczne, które mogłyby być niewidoczne w wcześniejszych fazach.

Po zakończeniu Fazy III, jeśli wyniki są pozytywne, firma farmaceutyczna może złożyć wniosek do organów regulacyjnych, takich jak FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych czy EMA (European Medicines Agency) w Europie, o zatwierdzenie leku do ogólnego użytku. Proces ten obejmuje dokładne przeglądy wszystkich danych zebranych podczas badań klinicznych.

Faza IV, zwana również badaniami po wprowadzeniu do obrotu, ma miejsce po zatwierdzeniu leku i wprowadzeniu go na rynek. Na tym etapie lek jest monitorowany na dużą skalę w rzeczywistych warunkach klinicznych. Celem jest dalsze monitorowanie jego skuteczności i bezpieczeństwa oraz wykrywanie ewentualnych rzadkich działań niepożądanych, które mogły nie zostać zauważone we wcześniejszych fazach.

Uczestnictwo w badaniach klinicznych może być z jednej strony ekscytujące, ale też wymaga świadomego podejścia. Uczestnicy muszą zrozumieć, że badania kliniczne, zwłaszcza we wczesnych fazach, mogą wiązać się z nieprzewidywalnymi ryzykami. Proces rekrutacji do badań zazwyczaj zaczyna się od szczegółowej rozmowy i zgody, gdzie uczestnicy są informowani o celu badania, potencjalnych ryzykach i korzyściach oraz ich prawach i obowiązkach. Badacze starają się zapewnić, że wszystkie pytania i wątpliwości są wyjaśnione, a zgoda na udział jest dobrowolna i świadoma.

Posted in Bez kategorii